Privacy disclaimer

Privacy & Disclaimer

PRIVACY STATEMENT

Artikel 1. Algemeen 
De ANT zorgt ervoor dat met Persoonsgegevens van de leden zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

 

Artikel 2. Definities

Voor alle duidelijkheid geven wij kort aan wat wij met bepaalde termen bedoelen:

 1. Persoonsgegevens: alle gegevens door middel waarvan het lid kan worden geïdentificeerd.
 2. Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Verordening. Voor dit privacyreglement de ANT.
 3. Verwerking/Verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
 4. Verwerker: degene die ten behoeve van de ANT voor de Verwerking van Persoonsgegevens zorgdraagt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals hulppersonen die door de Verantwoordelijke zijn ingehuurd.
 5. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen het lid.
 6. Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
 7. Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119).
 8. Privacyreglement: dit document.
 9. Gepseudonomiseerde gegevens: Persoonsgegevens die niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Deze aanvullende gegevens worden dusdanig bewaard dat zij niet gekoppeld kunnen worden aan een te identificeren persoon.

 

Artikel 3. Hoe komen we aan de gegevens?

Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden verstrekt door de Betrokkene.

 

Artikel 4. Hoe en waarom verwerken wij gegevens?

 1. Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast geschiedt de verzameling van Persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De Verwerking ervan geschiedt niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze.
 2. De Verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd.
 3. De Verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
 1. Toestemming van de Betrokkene;
 2. Het aangaan en uitvoeren van een lidmaatschap(sovereenkomst);
 3. Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
 4. Noodzaak om een wettelijke verplichting of een overeenkomst met de Betrokkene na te komen.
 1. Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij gelet op de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.
 2. De ANT verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Belangenbehartiging van de Betrokkene;
 2. Informeren en contacteren van Betrokkene(n);
 3. Financiële administratie;
 4. Goede werking van de website.

 

 

Artikel 5. Voorwaarden voor toestemming

 1. De Verantwoordelijke kan aantonen dat de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de Verwerking.
 2. De Betrokkene kan een gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Artikel 6. Andere gegevens

Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de werking van dit Privacyreglement.

 

Artikel 7. Om welke gegevens gaat het?

Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:

 1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens van de Betrokkene;
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a;
 3. Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de contributie;

 

Artikel 8. Informatieplicht

 1. Voordat de Verantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt, deelt hij de Betrokkene mee:
 1. Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens;
 2. Waarom bepaalde, concrete Persoonsgegevens Verwerkt zullen worden;
 3. Indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming;
 4. Op welke manier de Persoonsgegevens worden Verwerkt;
 5. De periode gedurende welke de Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 6. Alle andere informatie die met het oog op de zorgvuldigheid moet worden verstrekt. Dat betekent ook: Des te gevoeliger de Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke wil Verwerken, des te grondiger er moet worden geïnformeerd.
 1. Als Persoonsgegevens via een derde worden opgevraagd, of aan een derde worden geleverd, dan wordt op dezelfde wijze voldaan aan de informatieplicht, vóórdat de Persoonsgegevens worden verkregen of geleverd, tenzij dit alleen met een onevenredige inspanning kan worden gedaan.

 

Artikel 9. Recht op inzage

 1. De Betrokkene heeft het recht om diens Persoonsgegevens in te zien en kan de volgende gegevens opvragen:
 1. Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens;
 2. Alle beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de Persoonsgegevens;
 3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
 4. Een overzicht van ontvangers of categorieën van ontvangers die de Persoonsgegevens hebben ontvangen;
 5. Indien mogelijk, de periode gedurende welke de Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 6. Dat de Betrokkene het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en het recht op beperking van de verwerking heeft.
 1. Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen:
 1. De verzoeker is geen Betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens die alleen op de verzoeker betrekking hebben;
 2. De verzoeker is onder curatele is gesteld. In dat geval kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen;
 3. Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde verzoeker gehoor gegeven;
 4. Bescherming van de Betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
 5. Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

 

Artikel 10. Overige rechten

 1. De Betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens die hem betreffen. De Verwerking wordt bij bezwaar gestaakt door de Verantwoordelijke.
 2. De Betrokkene heeft het recht om van de Verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen.
 3. De Betrokkene heeft het recht van de Verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen.

Daarnaast is de Verantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraginggegevens te wissen wanneer de Betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken of de Verantwoordelijke de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 1. De Betrokkene heeft indien de juistheid van de Persoonsgegevens door hem wordt betwist het recht van de Verantwoordelijke om beperking van de Verwerking te verkrijgen.
 2. De Betrokkene heeft het recht de hem betreffende Persoongegevens, die hij aan de Verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

 

Artikel 11. De uitoefening van rechten door Betrokkene

De Verantwoordelijke neemt passende maatregelen zodat de Betrokkene de communicatie of informatie omtrent de rechten zoals beschreven in dit Privacyreglement op een beknopte, transparante en toegankelijke wijze en in duidelijke bewoordingen ontvangt.

 

Artikel 12. Toegang tot en ontvangers van Persoonsgegevens

 1. Toegang tot Persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen voor zover die toegang nodig is voor hun werkzaamheden.
 2. Wanneer een Verwerking namens de Verantwoordelijke wordt verricht, doet de Verantwoordelijke uitsluitend een beroep op Verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de Persoonsgegevens worden Verwerkt conform de Verordening, de Uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.
 3. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/Persoonsgegevens worden verstrekt:
 1. Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 2. Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 3. Anderen, wanneer de grondslag van de Verwerkte gegevens is:
  1. Toestemming van de Betrokkene;
  2. Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
  3. Het vrijwaren van een vitaal belang van de Betrokkene.
 4. Anderen, wanneer de verdere Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de Verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere Verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

 

Artikel 13. Register

De Verantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:

 1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
 2. De verwerkingsdoeleinden;
 3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
 4. De categorieën van ontvangers aan wie Peroonsgegevens worden verstrekt;
 5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;
 6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.

 

Artikel 14. Melding inbreuk

 1. Indien een inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de Verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan de Betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
 1. De aard van de inbreuk;
 2. De waarschijnlijk gevolgen van de inbreuk;
 3. De maatregelen die de Verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen;
 4. Een contactpunt voor meer informatie.

 

Artikel 15. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden Verwerkt. Als die Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

 

Artikel 16. Geheimhouding

De Verantwoordelijke, de Verwerker en iedereen die onder gezag van de Verantwoordelijke toegang heeft tot Persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens.

 

Artikel 17. Beveiliging

 1. De Verantwoordelijke moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen.
 2. ‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat de Persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden Verwerkt en de schade die daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:
 1. Uitsluitend bevoegde personen toegang tot Persoonsgegevens hebben;
 2. De Persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;
 3. De Persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige Verwerking volgens de afspraken binnen de organisatie.
 1. In alle gevallen draagt de Verantwoordelijke zorg voor het informatiebeveiligingsbeleid en draagt dit beleid uit binnen de ANT.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. De Verantwoordelijke aanvaardt niet meer verplichtingen dan hetgeen waartoe hij op grond van de wet gehouden is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Betrokkene.
 2. De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 3. Wijzigingen in dit Privacyreglement worden aangebracht door de Verantwoordelijke. De wijzigingen in het Privacyreglement zijn van kracht ten opzichte van Betrokkene(n) nadat Betrokkene(n) van de wijziging op de hoogte zijn gesteld.
 4. Dit Privacyreglement is per 22 mei 2018 in werking getreden.

 

Artikel 19. Retourbeleid ANT

Indien u een product bij de ANT heeft afgenomen kunt u dit  binnen 14 dagen na ontvangst retourneren als u een geldige reden daarvoor heeft. De ANT levert alleen producten voor zakelijk gebruik. Voor retourneren gelden de volgende redenen.

 1. Retourneren mag. Alle kosten voor de ANT
 2. Er is iets anders gestuurd dan op de bestelling staat.
 3. Het geleverde product is incompleet, zichtbaar beschadigd of gebruikt.
 4. Retourneren mag maar alle kosten zijn voor de klant.
 5. Het product is door de klant uitgepakt en zichtbaar gebruikt.
 6. De klant heeft een klacht over het product maar onderzoek wijst uit dat deze klacht onterecht is.
 7. Retourneren mag en de retourkosten zijn voor de klant.
 8. Het product voldoet niet aan de verwachting. De klant heeft het product bekeken en zonder te gebruiken en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd. Het product is onbeschadigd geretourneerd.
 9. Retourneren kan niet wanneer:
 10. Bij digitale producten waarvan de download is gestart.
 11. Producten zitten in een gesealde verpakking waarop aangegeven is dat na openen het recht op retourneren vervalt.

Welke stappen neemt u bij retourneren:

 1. U neemt binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling contact op met één van onze medewerkers  (020-2374740). De medewerker zal vragen wat de reden is dat u het product wil retourneren.
 2. Als de medewerker van mening is dat u recht heeft op kosteloos retourneren stuurt u vervolgens het product naar het door de medewerker van het bureau opgegeven adres. Wanneer mogelijk zitten de materialen in de originele verpakking. De kosten voor de retourzending bespreken we vooraf met u.
 3. Wij crediteren het bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na annulering van uw bestelling.

Voor vragen of het uitoefenen van de rechten van Betrokkene kunt u contact opnemen met de ANT via 020-2374740 of via ant@ant-tandartsen.nl

 

DISCLAIMER

Informatie
ANT besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites.  Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Aansprakelijkheid
Hoewel ANT  zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen.  ANT  wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze, ongeacht of ANT  zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Zo aanvaardt ANT  derhalve onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; sites die niet door ANT  worden onderhouden, ook al wordt daar door ANT  naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar ANT  gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan ANT  gezonden e-mails.

Hyperlinks
Verwijzingen naar sites die niet door ANT  worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ANT  uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

E-mail
ANT garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

Intellectueel eigendom
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij ANT  en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door ANT . De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Softwarekwaliteit
ANT  garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.